7 Tips for å lage en effektiv nettbasert spørreundersøkelse

Med et effektivt og brukervennlig verktøy er det er raskt og enkelt å lage en nettbasert spørreundersøkelse. Selv om prosessen med å bygge skjemaet er enkel er det viktig å tenke gjennom hvordan du formulerer og presenterer spørsmålene dine om du vil sikre at du får pålitelige og relevante svar.

Riktig design og formulering er avgjørende for å sikre at respondentene forstår spørsmålene dine, føler seg engasjerte nok til å fullføre undersøkelsen, og gir ærlige svar.

Denne artikkelen gir deg 7 viktige tips for å lage et spørreskjema som respondentene dine vil fullføre, samtidig som du sikrer at du får nøyaktige og nyttige resultater.

Tips for å lage en effektiv spørreundersøkelse

1

Ikke lag undersøkelsen lengre enn du må

Det er enkelt å la seg rive med og legge til for mange spørsmål når man lager en spørreundersøkelse. En lang undersøkelse kan virke overveldende for den som skal svare, noe som potensielt kan redusere svarprosenten. Hvis en respondent opplever at undersøkelsen er for tidkrevende, kan vedkommende fristes til å hoppe over enkelte spørsmål, eller i verste fall avbryte hele prosessen. For å unngå dette, bør du nøye vurdere hvert enkelt spørsmål og sikre at det virkelig tjener undersøkelsens hensikt. Kort sagt, ved å fokusere på de viktigste spørsmålene, kan du få mer presise svar og en høyere fullføringsgrad.     
2

Organiser spørsmål etter emne

For å gjøre undersøkelsen mer logisk og brukervennlig, bør du gruppere relaterte spørsmål sammen. Dette kan gjøre det enklere for respondentene å følge med og forstå hva du spør om. For eksempel, hvis du gjør en undersøkelse om medarbeidertilfredshet, kan du starte med spørsmål om arbeidsmiljø, deretter gruppere spørsmål om kollegaer, og til slutt spørsmål om ledelse. Denne typen strukturering kan hjelpe respondentene å mentalt forberede seg på hver nye kategori, noe som kan føre til mer gjennomtenkte og presise svar. Eventuelle spørsmål om demografi kan gjerne grupperes på starten eller slutten av undersøkelsen.
3

Ordlegg deg enkelt og presist

Klart og presist språk er viktig for en vellykket spørreundersøkelse. Unngå fagtermer eller fremmedord som kan forvirre respondenten. Sørg for at det ikke er noen tvil om hva respondenten svarer på (spørsmålsteksten er klar og presis). Det er også viktig at alle relevante svaralternativer er tatt med slik at respondenten ikke blir tvunget til å velge et alternativ som ikke passer. Ved å være presis i spørsmålsformuleringen, kan du sikre at du får den informasjonen du faktisk er ute etter.
4

Unngå ledende spørsmål

Objektivitet er nøkkelen når du setter sammen spørsmål for en undersøkelse. Ledende spørsmål har en innebygd antagelse eller bias som kan påvirke hvordan en respondent svarer. Slike spørsmål kan bevisst, eller utilsiktet, styre respondentene mot et bestemt svar, noe som ødelegge undersøkelsens nøyaktighet og integritet. For å samle inn upartiske og ærlige svar, bør spørsmålene være så nøytrale som mulig. Eksempler på ledende spørsmål man bør unngå kan være «Eksperter mener at …. Er du enig i denne påstanden?» eller «Er du også enig i at produkt X er det beste?».
5

Unngå å spørre om flere ting i samme spørsmål

Spør kun om en ting i hvert spørsmål. Når et spørsmål ber om informasjon om to eller flere uavhengige emner samtidig, vil det skape forvirring for respondentene. Dette vil igjen resultere i upresise eller misvisende svar, da respondentene ikke er sikre på hvilket aspekt av spørsmålet de skal svare på. For å sikre at du får klare og nøyaktige svar, bør hvert spørsmål fokusere på en enkelt tanke eller idé. Et eksempel på et spørsmål du ikke bør ha med er «Hvordan vil du vurdere lunsjen under og middagen etter konferansen?». Dette bør deles i to separate spørsmål: «Hvordan vil du vurdere lunsjen under konferansen?» og «Hvordan vil du vurdere middagen etter konferansen?».
6

Sørg for balanserte svaralternativer

Med balanserte svaralternativer mener vi at alle perspektiver er representert, for eksempel både positive og negative. Tenk deg at du vil ha tilbakemelding om en logo dere vurderer for et stort arrangement. La oss si dere velger følgende svaralternativene på et spørsmål om hvor fornøyd respondenten er er med logoen: «Svært fornøyd», «Moderat fornøyd» og «Nøytral».

I dette tilfellet mister respondenten muligheten for negative tilbakemeldinger. En mer passende skala vil i dette tilfellet være: «Svært fornøyd», «Moderat fornøyd», «Nøytral», «Moderat misfornøyd» og «Svært misfornøyd».

Eksempelet over er nok litt overdrevet, men poenget er at for hvert positivt svaralternativ bør det også være et tilsvarende negativt. Dette gir deltakerne muligheten til å uttrykke sine ærlige meninger, og gir deg en mer nøyaktig forståelse av deres synspunkter.
7

Test undersøkelsen på forhånd

Før du deler undersøkelsen med respondentene, anbefaler vi å teste den på en liten intern gruppe. Det er fort gjort å overse skrivefeil eller glemme svaralternativer. En liten test gir deg en sjanse til å identifisere eventuelle feil før du distribuerer undersøkelsen. Sjekk gjerne rapporten for at se at den innsamlede dataen tilfredsstiller dine rapporteringsbehov. Husk å slette testsvar før du starter innsamling av data fra respondentene. Etter å ha foretatt nødvendige justeringer, er du klar for å samle inn data.

Oppsummering

Å lage en effektiv nettbasert spørreundersøkelse krever planlegging og omtanke. Husk å holde undersøkelsen kort og fokusert, samle relaterte spørsmål, bruke et klart og presist språk, unngå ledende spørsmål og sørge for balanserte svaralternativer. Og ikke minst, test undersøkelsen før du distribuerer den for å sikre at den fungerer som forventet og gir deg de resultatene du trenger. Med disse tipsene i bakhodet, vil du være godt rustet til å lage en undersøkelse som gir verdifull innsikt og informasjon.