Krysstabulering: Effektivt analyseverktøy for spørreundersøkelser

Krysstabulering er en populære metodene for dataanalyse. Den gir en unik mulighet til å sammenligne resultater fra forskjellige variabler/svaralternativer og dykke dypere inn i spesifikke datasett. Med krysstabulering kan man raskt identifisere mønstre eller trender i dataen.

Hva er krysstabulering?

Krysstabulering er et effektivt analytisk verktøy for å se på forholdet mellom svarene fra ulike respondentgrupper. Ved å krysse to spørsmål og svaralternativer i en tabell, ett som kolonne og ett som rad, kan man på en oversiktlig måte sammenlikne svar fra de forskjellige respondentgruppene opp mot hverandre.

Krysstabulering gir en dypere forståelse av hvordan ulike respondentgrupper svarer på spørsmål i undersøkelser. Istedenfor å kun vise totalresultater, ser krysstabulering på spesifikke undergrupper. Dette hjelper den som analyserer dataen med å oppdage mønstre som kan være skjult ved andre analytiske metoder. Kort sagt, ved hjelp av tabeller sammenligner man med krysstabulering resultater fra forskjellige variabler for å sikre at ingen verdifull innsikt blir oversett.

Krysstabulering i sin enkleste form:
Krysstabulering enkel tabell
Tabellen over krysser spørsmålet «Hvilken avdeling jobber du i?» og påstanden «Jeg synes jobben min er tilfredsstillende». Svarene per avdeling er fordelt etter hvilket svaralternativ («Veldig uenig» til «Veldig enig») respondentene valgte på påstanden.

Når bruker man krysstabulering?

Krysstabulering er en verdifull analytisk metode når man behandler kategoriske data. Kategoriske data består av informasjon som faller inn i distinkte, ikke-overlappende kategorier eller grupper, slik som alder, avdeling eller region. Dette omtales ofte som gjensidig utelukkende kategorier, noe som betyr at hvert datapunkt tilhører én og kun én kategori.

Som et eksempel kan en ved bruk av krysstabulering i medarbeiderundersøkelser få dypere innsikt i medarbeidernes tilfredshet, engasjement osv. på tvers av avdelingene i en organisasjon. Verktøyet gjør det mulig å på en oversiktlig måte sammenligne hvordan de ulike avdelinger presterer i forhold til hverandre. Slik kan HR-ansvarlig enklere identifisere spesifikke utfordringer eller behov som krever tiltak. Dette kan avdekke muligheter og utfordringer på steder man tidligere ikke har vurdert.
Krysstabulering fra rapport i EasyQuest
Bildet over inneholder et eksempel på en tabell fra krysstabuleringsrapporten i EasyQuest. Man kan ved hjelp av heatmap / fargekartet raskt se at jobbtilfredsheten er bedre i avdelingen Admin enn i avdelingen Salg.

Avdeling er i denne rapporten et eksempel på en kategorisk variabel. Andre eksempler kategorisk data som ofte benytte i krysstabulering: Aldersgruppe, Kjønn, Utdanningsnivå, Inntektsgruppe og Region/lokasjon.

Krysstabulering i EasyQuest

EasyQuest tilbyr en egen rapport for krysstabulering slik at du kan analyserer to spørsmål med svaralternativer opp mot hverandre. Rapporten inkluderer en rekke tilpasningsmuligheter, inkludert visning av prosent for rader, kolonner og totalsum, samt heatmap (varmekart) for en informativ visuell oversikt.

Undersøkelsestips: Du kan kun lage krysstabuleringsrapport basert på spørsmål og svaralternativer du har med i undersøkelsen. Rapporten bør derfor planlegges når du setter opp spørreskjemaet. Om du for eksempel skal gruppere på aldersgrupper, så legg til et alternativspørsmål i skjemaet der respondenten må velge mellom forhåndsdefinerte aldersgrupper.

Oppsett av ny krysstabuleringsrapport i EasyQuest

Velg «Krysstabuleringsrapport» under «Etterarbeid» for undersøkelsen.

Steg 1: Velg hovedspørsmålet og svaralternativer du ønsker i rapporten. Hovedspørsmålet kan vises som kolonne eller rad. Hovedspørsmålet vil bli krysset mot alle spørsmål du velger i steg 2.
Krysstabulering EasyQuest innstillinger steg 1
Steg 2: Velg spørsmålene som skal krysses med hovedspørsmålet. Hvert spørsmål du velger vil vises som en egen tabell i rapporten.
Krysstabulering EasyQuest innstillinger steg 2
Steg 3: Velg innstillinger for rapporten. Kryss av for hvilke prosenter du vil vise. Varmekart (heatmap) kan velges for rad eller kolonne. Ofte er det naturlig å velge rad om hovedspørsmålet vises som rad og tilsvarende for kolonne.
Krysstabulering EasyQuest innstillinger steg 3
For mer informasjon om oppsett se hjelpeartikkelen «Krysstabuleringsrapport» når du er logget inn i EasyQuest.

Oppsummering

Krysstabulering er en metode for dataanalyse som kan gi en dypere forståelse av forholdet mellom forskjellige variabler, og lar deg identifisere mønstre og trender i data. Ved å sammenlikne svar fra ulike respondentgrupper i tabellform, kan man oppdage verdifull informasjon som kan være skjult ved andre metoder. EasyQuest tilbyr en egen rapport for krysstabulering med en rekke tilpasningsmuligheter.
Vil du lage din egen spørreundersøkelse? Kom i gang med en gratis konto

FAQ